slide2-wypozyczalnia slide3-kacikmalucha slide1-pracownia
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 sidecolumn-bullet

Licznik odwiedzin strony

827601
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
W poprz. tygodniu
W tym miesiącu
W poprz. miesiącu
Wszystkie dni
170
166
404
826978
1242
1575
827601
Twoje IP: 18.232.124.77
Czas: 2019-08-21 04:08:09

 fb

 

  

 

 narodowy program

 biblioteka narodowa

 ministerstwo kultury

   

 b bezbarier

 

b bibliotekaplus

 

b ksiaznica

 

b michalowo

 

b rozwojbibliotek

 

 

 

 

 

Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 43

50 powodów, dla których warto kochać Twoją bibliotekę!

Jak wesprzeć bibliotekę:

kropka 7 prostych sposobów wspierania biblioteki 

kropka 10 powodów, dla których jesteśmy niezbędni 

kropka 50 powodów, dla których warto kochać bibliotekę 

kropka co możesz zrobić dla biblioteki

 

50 powodów, dla których warto kochać Twoją bibliotekę!


1. Możesz czy­tać książki – oczy­wi­ście za darmo!
2. Pobyt w biblio­tece, to zna­ko­mita ucieczka od codzien­no­ści i pogody za oknem!
3. Tak, mamy bez­prze­wo­dowy internet!
4. Jest miło i spo­koj­nie, co daje czas na zebra­nie myśli.
5. Możesz prze­glą­dać gazety i cza­so­pi­sma, zarówno nowe, jak i archi­walne wydania.
6. Ide­alne miej­sce na róż­no­rodne zaję­cia dla dzieci, co ozna­cza zabawę dla całej rodziny.
7. Wydru­kuj mail, CV, zdję­cie rodzinne czy poda­nie o pracę – biblio­teka wypo­sa­żona jest w ska­ner, kopiarkę i nowo­cze­sne drukarki.
8. Ide­alne miej­sce, aby spo­tkać się z przyjaciółmi.
9. Oprócz ksią­żek, cza­so­pism i gazet więk­szość biblio­tek zapew­nia dostęp do inter­ne­to­wych baz danych.
10. Zna­ko­mity spo­sób, aby nawią­zać nowe znajomości.
11. Zapy­taj o moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z wypo­ży­czalni mię­dzy­bi­blio­tecz­nej – dzięki temu dotrzesz do zbio­rów innej biblioteki.
12. Czę­ste odwie­dziny w biblio­tece są naj­lep­szym spo­so­bem posze­rze­nia słow­nic­twa two­jego dziecka.
13. Poznaj swo­ich biblio­te­ka­rzy – to spe­cja­li­ści, któ­rzy zawsze pomogą ci w zna­le­zie­niu infor­ma­cji, ale i wysłu­chają gdy trzeba.
14. Dzięki biblio­tece możesz prze­nieść się do cza­sów dzieciństwa.
15. Możesz zagrać w gry plan­szowe, uło­żyć puzzle.
16. W Biblio­tece przy­go­tu­jesz się do testów i egza­mi­nów, bez koniecz­no­ści kupo­wa­nia dro­gich ksią­żek do nauki.
17. Biblio­teki są dosko­na­łym miej­scem do prze­glą­da­nia nowo­ści wydawniczych.
18. W biblio­tece możesz zagrać w gry kom­pu­te­rowe, cza­to­wać ze zna­jo­mymi i wysłać maile.
19. Korzy­sta­nie z biblio­teki wyrobi w twoim dziecku poczu­cie odpowiedzialności.
20. Na ofe­ro­wa­nych w biblio­tece kur­sach możesz pod­nieść kom­pe­ten­cje i zdo­być nowe umie­jęt­no­ści, dzięki czemu zwięk­szasz szansę na awans w pracy.
21. Dzięki biblio­tece możesz zna­leźć pracę online.
22. Dzięki biblio­tece kupisz i sprze­dasz przed­mioty na aukcjach internetowych.
23. Im wię­cej czy­tasz, tym wię­cej będziesz mieć do powie­dze­nia na kolej­nym spo­tka­niu z przyjaciółmi.
24. Możesz spraw­dzić pocztę elek­tro­niczną, zak­tu­ali­zo­wać pro­fil na Face­bo­oku i zało­żyć bloga.
25. Biblio­teki to bez­pieczne miej­sca dla Cie­bie i Two­ich dzieci.
26. Biblio­teki pro­po­nują pro­ste spo­soby na więk­sze zaan­ga­żo­wa­nie w spo­łecz­ność lokalną.
27. Lokalna biblio­teka jest czę­ścią dzie­dzic­twa – praw­do­po­dob­nie cho­dzili tam twoi rodzice, a może nawet dziadkowie.
28. Wspie­ra­nie lokal­nej biblio­teki, wspiera całą społeczność.
29. Rozej­rzyj się po oko­licy – biblio­teki publiczne są zazwy­czaj bar­dzo bli­sko – możesz odwie­dzić ją w każ­dej chwili!
30. Przyjdź i zobacz nową wystawę (zmie­nia się kilka razy w roku).
31. Znajdź infor­ma­cję na temat wyda­rzeń i imprez miejskich.
32. Biblio­teka jest dosko­na­łym spo­so­bem pro­mo­wa­nia twór­czo­ści lokal­nych artystów.
33. Biblio­teka może Ci pomóc w upra­wia­niu nie­mal każ­dego hobby, od foto­gra­fii, przez goto­wa­nie aż do nurkowania.
34. Bywa­nie w biblio­tece jest modne!
35. Biblio­teki są naj­prost­szym spo­so­bem, aby dowie­dzieć się wszyst­kiego o two­jej oko­licy, jej histo­rii i spra­wach bieżących.
36. Wycieczki do biblio­teki mogą być nagrodą dla dzieci.
37. Oferta biblio­teki zna­ko­mi­cie przy­go­to­wuje do domo­wego majsterkowania.
38. Biblio­teki dają szansę poczuć się jak praw­dziwy członek/członkini społeczności.
39. Pod­czas spo­tkań orga­ni­zo­wa­nych w biblio­tece masz szansę uzy­skać poradę od spe­cja­li­stów z róż­nych dziedzin.
40. Poznaj kla­sykę w ory­gi­nale – w biblio­tece znaj­dziesz rów­nież książki obcojęzyczne.
41. Zapla­nuj waka­cje od Rzymu do Krymu przez Ala­skę – z pomocą przyj­dzie ci biblio­te­karz i potężny księgozbiór.
42. Dzięki biblio­tece dowiesz się, jak poskro­mić lwa, otrzeć kro­ko­dyle łzy i czy sójka rze­czy­wi­ście wybiera się za morze.
43. Zaj­rzyj do biblio­teki nie tylko od święta i odkryj naj­lep­sze prze­pisy na barszcz, pyszne pie­rogi i cia­sto droż­dżowe jak u babci.
44. Znajdź i wypo­życz książ­kowy pier­wo­wzór uko­cha­nego filmu.
45. Się­gnij gwiazd – z atla­sem nieba, horo­sko­pem lub bio­gra­fiami gwiazd Hollywood.
46. Sko­rzy­staj z wyszu­ki­warki połą­czeń i odwiedź wujka w Szcze­brze­szy­nie lub sio­strę w Rzymie.
47. Znajdź naj­lep­sze szkoły, uni­wer­sy­tety i fun­du­sze inwe­sty­cyjne dla sie­bie i swo­ich dzieci.
48. Się­gnij po książkę mówioną – biblio­teka to rów­nież baza audiobooków.
49. Dzięki biblio­tece masz szansę poko­nać prozę życia i odkryć w sobie duszę poety.
50. Jest książka – jest zabawa. Ale to już prze­cież wiesz.


A to wszystko ZA DARMO!!!

Czytany 2352 razy
Joomla Templates - by Joomlage.com