slide2-wypozyczalnia slide3-kacikmalucha slide1-pracownia
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 fb

 

  

 

 narodowy program

 biblioteka narodowa

 ministerstwo kultury

   

 b bezbarier

 

b bibliotekaplus

 

b ksiaznica

 

b michalowo

 

b rozwojbibliotek

 

 

 

 

 

Błąd
 • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 43

O nas

 

O nas: Spotkajmy się na KKULTURA - Możesz uczestniczyć w około 50 wystawach i spotkaniach rocznie. Jeżeli jesteś lokalnym artystą, chętnie pokażemy twoją działalnośćAANIMACJA - Jesteśmy miejscem spotkań. Jeżeli chcesz zorganizować spotkanie albo zebranie, możesz skorzystać z naszych zasobów. Z naszych przestrzeni aktywnie korzystają seniorzyWWIEDZA - Masz do dyspozycji ponad 44 tysiące książek, 25 książek mówionych oraz 10 czasopism . Kwartalnie przybywa nam około 100 nowości. U nas znajdziesz najbogatszy zbiór wiedzy o regionieIINFORMACJA - Jeżeli potrzebujesz skorzystać z internetu, znaleźć pracę, czy dowiedzieć się jak założyć działalność gospodarczą, biblioteka jest miejscem, w którym znajdziesz odpowiedź na (prawie) każde pytanieEEDUKACJA - Możesz nauczyć się obsługi komputera i internetu a także podstaw języka angielskiego. A najmłodszym oferujemy zajęcia plastyczne, gry edukacyjne, konkursy i lekcje biblioteczne * Zespół * Statystyka * 

Misja
Istniejemy po to, aby każdy mieszkaniec gminy Michałowo miał bezpłatny dostęp do wiedzy, kultury i informacji.

Historia
Michałowska biblio­teka powstała w 1948 roku, powołana dekretem Krajowej Rady Gromadzkiej.
W dniu otwar­cia biblio­teki księ­go­zbiór liczył 355 książek, były to głównie dary od mieszkańców Michałowa. Biblio­teka mie­ściła się w starej siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Białostockiej obok byłego przystanku PKS. Zaj­mo­wała tam jedno pomiesz­cze­nie o powierzchni 20 m2. Jednym z pierwszych kie­row­ni­ków biblio­teki była Stanisława Matys, następnie Tamara Kulesza, Nina Tarasewicz (1975 – 2005) i Mikołaj Greś (2005- do chwili obecnej).
Na koniec 1948 roku do biblio­teki zapi­sa­nych było 55 czy­tel­ni­ków, obec­nie, na koniec 2012 roku było ich 7988.

 

Biblioteka dziś to
- 44 690 ksią­żek, 25 ksią­żek mówio­nych i 10 tytu­łów cza­so­pism wypoży­czanych bezpłatnie
- 32 286 ksią­żek i 700 cza­so­pism wypo­ży­czy­li­śmy w ciągu ostat­niego roku
- 7988 osób odwie­dziło nas w 2012 roku
- 35 spotkań kulturalnych i imprez dla dzieci poświeconych książce oraz czytelnictwu zorganizowanych w 10 miesięcy 2013
- 372 pytań zadali nam użyt­kow­nicy biblioteki oczekując fachowej odpowiedzi.
- 50 dzieci w mie­siącu korzy­sta z naszych lek­cji bibliotecznych
- 20 osób dzien­nie odwie­dza naszą Czy­tel­nię Inter­ne­tową, aby sko­rzy­stać z kom­pu­tera i zna­leźć infor­ma­cję na temat ofert pracy, zakła­da­nia konta inter­ne­to­wego, bez­płat­nej bazy danych aktów praw­nych, infor­ma­cji podat­ko­wych i zdrowotnych.
- 8 godzin dzien­nie, 6 dni w tygo­dniu zapew­niamy bez­płatny dostęp do Kul­tury, Ani­ma­cji, Wie­dzy, Infor­ma­cji i Edukacji.
- 7 kom­pu­terów, ska­ner i ksero poma­gają w zała­twia­niu codzien­nych spraw.
Każdego dnia, na bieżąco pomagamy senio­rom w obsłudze kom­pu­tera i internetu.


Biblioteka to ważna i potrzebna instytucja w naszym mieście.
Gminna Biblioteka w Michałowie to samorządowa, gminna instytucja kultury o charakterze publicznym, działająca na terenie Gminy Michałowo. W skład Biblioteki wchodzą: Filia w Szymkach, Filia w Bondarach oraz punkt biblioteczny w Juszkowym Grodzie. Została powołana w celu rozwijania i zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.
Wśród założeń programowych biblioteki oprócz korzystania ze zgromadzonego księgozbioru można znaleźć okolicznościowe zajęcia artystyczne oraz konkursy dla dzieci i młodzieży, cykle spotkań autorskich, organizację odczytów i seminariów oraz spotkań z mieszkańcami.
Podstawowym zadaniem Gminnej Biblioteki w Michałowie jest edukacja kulturalna i wychowanie poprzez kontakt z książką i dostęp do multimediów realizowane poprzez:
- udostępnianiu zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz,
- tworzenie warunków dla rozwoju i zaspokajania potrzeb czytelniczych, popularyzacja książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa;
-promowanie twórczości lokalnych pisarzy i historyków, kultywowanie tradycji kulturowych rejonu oraz działania na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego regionu,
- dokumentowanie i udostępnianie dóbr kultury związanych Gminą Michałowo oraz Podlasia,
- gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu i mniejszości narodowych,
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci oraz instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
- współpracę z Książnica Podlaską, jako patronem merytorycznym w zakresie promocji czytelnictwa i kultury
- promowanie czytelnictwa poprzez uaktywnianie różnych środowisk społecznych , przygotowywanie oferty czytelniczej z wykorzystaniem osiągnięć techniki XXI wieku.
- prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej

 

Struktura Biblioteki
- Wypożyczalnia dla dzieci i Młodzieży
- Wypożyczalnia dla dorosłych
- Czytelnia naukowa i Czytelnia prasy
- Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
- Pracownia komputerowa
- Filia w Szymkach
- Filia w Bondarach

- Punkt biblioteczny w Juszkowym Grodzie

 

 

 • biblioteka_wnetrze_001
 • biblioteka_wnetrze_002
 • biblioteka_wnetrze_003
 • biblioteka_wnetrze_004
 • biblioteka_wnetrze_005
 • biblioteka_wnetrze_006
 • biblioteka_wnetrze_007
 • biblioteka_wnetrze_008
 • biblioteka_wnetrze_009
 • biblioteka_wnetrze_010
 • biblioteka_wnetrze_011
 • biblioteka_wnetrze_012
 • biblioteka_wnetrze_013
 • biblioteka_wnetrze_014
 • biblioteka_wnetrze_015
 • biblioteka_wnetrze_016

Simple Image Gallery Extended

Czytany 5209 razy
Joomla Templates - by Joomlage.com